• Regisztrálok/Belépek
 • Kosaram  (0)  

Biztonsági irányelvek


 Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető:


Dr. Molnár Gabriella őstermelő (székhely: 1048 Budapest, Székpatak u. 7. 1/1, a továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő, Üzemeltető) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, szabályok folyamatosan elérhetők a http://www.ibolyaboltocska.hu/gdpr.php címen. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására, melyről a módosított Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével tájékoztatja a szolgáltatását igénybe vevők körét. 

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 


 1. Fogalmak:


 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

 • azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 

 • különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, 

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 • közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval; 

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése; 

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján; 

 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége; 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; 

 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek; 

 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz; 

 • álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni; 


 1. Az adatkezelő adatai


Név: Dr. Molnár Gabriella őstermelő

Székhely: 1048 Budapest Székpatak u. 7. 1/1. 

postacíme: 1048 Budapest, Székpatak u. 7. 1/1

Adószám: 74504060-1-41 

Telefonszám: +36 30 5232712

Email:  info@ibolyaboltocska.hu


Adatfeldolgozó:


Tárhelyszolgáltató:

Webhely: www.netmask.hu

Tel.: +36 1 646 4921

Cégnév: Netmask Interactive Kft

Székhely: 1131. Budapest, Nővér u. 110.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.


Áruszállítást végző szolgáltató

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.


Adatvédelmi tisztviselő 


Név:  dr. Molnár Gabriella

Telefonszám: +36 30 5232712 


 1. Az adatkezelés jogcíme, jogalapja, általános elvei


4.1 Az Adatkezelő terméke értékesítése, illetve szolgáltatása nyújtása (a továbbiakban együtt: szolgáltatásnyújtás), illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az Érintettek adatait a következő jogcímek valamelyike (vagy e jogcímek közül több) alapján kezeli

a) kapcsolattartás, 

b) a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése, beleértve a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, 

c) az Adatkezelőneknek a jelen Tájékoztatóban részletezett jogos érdekének, érdekeinek érvényesítése, 


4.2 Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás. 


4.3 Általános adatkezelési irányelvek

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. 

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a jelen Tájékoztatóban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti. 

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 


Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön tájékoztatjuk ügyfeleinket. 

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 


4.4 Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 


• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infótv.); 

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  (Eker tv.)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Ehtv)

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről  (Pktv.)


 1. Adatkezelés, az érintettek csoportjai 


Dr. Molnár Gabriella mint Adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezettek szerint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („Általános Adatvédelmi Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli:

a) az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, 

b) az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele céljából az Adatkezelővelvel kapcsolatba lépő természetes személyek, 

(a továbbiakban együttesen: Érintett vagy Felhasználó) személyes adatait. 


 1. A kezelt adatok csoportjai 


6.1 Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatainak az alábbi főbb csoportjait kezeli:

a) kapcsolattartáshoz szükséges adatok, 

b) az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok,

c) panaszkezeléshez kapcsolódó adatok 


6.2 Kezelt adatok Regisztráció esetén: név e-mail cím.

Az adatkezelés célja kapcsolattartás.


6.3.Kezelt adatok vásárlás esetén: 

A megrendelés teljesítéséhez szükséges információk: név, cím, e-mail cím, telefonszám, megrendelt termékek.

Az adatokat a megrendelés teljesítéséhez és számlázáshoz kötődően kezeljük.


6.4 Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut a vásárló igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk a vásárló számára.

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.


 1.  Az adatkezelés célja 


Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi főbb célokból vagy azok közül egy vagy több célból kezeli: 

a) kapcsolattartás, 

b) a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése, beleértve a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, 

c) az Adatkezelőneknek a jelen Tájékoztatóban részletezett jogos érdekének, érdekeinek érvényesítése, 


Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait elsődlegesen a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogcímén kezeli. 


 1. Az adatok fizikai tárolási helyei


A Érintett személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Érintett személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: részben az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másrészt az Érintett is megadja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: A felhasználó által megadott, bejelentkezéshez, vásárláshoz,megrendelt termék szállításához szükséges adatok melyek a melyek az www.ibolyaboltocska.hu rendszere rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a weblap üzemeltetője fér hozzá. Az adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők személye csakis a weblap üzemeltetője által engedélyezett.

 

Az adatok biztonságos fizikai tárolásáért a web-hosting szolgáltató felel, melynek adatai:

Netmask Interactive Kft.

Cím: 1131. Budapest, Nővér u. 110.

Ügyfélszolgálat (munkanap 9-17):

+36 1 646 4921

Fax: +36 1 700 2465

E-mail: ugyfelszolgalat@netmask.hu


 1. Az adatok őrzési ideje:


A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetében az adatkezelés időtartama megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez az időtartam – amennyiben jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – öt év, amely határidő elévülési jellegű, ami azt jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben a határidő megszakadhat, amely esetben a megszakítástól, vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülési határidő újra kezdődik; illetve amennyiben a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni igényét, az elévülés nyugszik, amely esetben az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül az igény akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra. 


Létrejött szerződések esetén a szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése jogalap esetén az adatkezelés időtartama a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított legfeljebb nyolc év. 


 1. Kötelező adatkezelés 


Kötelező adatkezelés jogcímén az Adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyek kezelését jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa előír. A kezelendő adatok körét, az adatkezelés célját (céljait), az adatok megőrzésének idejét, az adattovábbítás esetleges címzettjeit, illetve az adatkezelés egyéb feltételeit az adatkezelést előíró jogszabályok részletezik. 

A kötelező adatkezelések körébe tartozó adatok felvétele, tárolása, azokról – külön jogszabályok szerint – adatszolgáltatás teljesítése vagy a személyes adatok más módon történő kezelése az Adatkezelő jogi kötelezettsége, ezért az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadását. 


 1. Az Érintett jogai 


Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadóak. 


11.1 Az Érintett az Adatkezelőtől: 

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, beleértve azt is, hogy a nyilvántartott adatokról másolatot kérjen (hozzáféréshez való jog); 

b) kérheti pontatlanul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését, illetve vitathatja a nyilvántartott személyes adatok pontosságát (helyesbítéshez való jog); 

c) kérheti nyilvántartott személyes adatai törlését (törléshez való jog); 

d) kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog); e) kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és elektronikus adatbázisban kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog); 

f) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (pl. direkt marketing célú adatkezelés), illetve közérdekű feladat vagy közfeladat ellátása, beleértve mindkét esetben a profilalkotást is (tiltakozási jog gyakorlása); 

g) automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet, közölheti álláspontját; 

h) kifogást nyújthat be az automatizált döntéshozatal alkalmazásával meghozott döntéssel szemben; 

i) panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelését, illetve az jelen Tájékoztató szerinti jogai gyakorlását érintően. 


Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. 

Az Adatkezelő – a fenti kérelmek (tiltakozás) benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül – tájékoztatást ad az Érintett részére a kérelem, illetőleg tiltakozás nyomán tett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a fenti határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben az Adatkezelőnek a jelen pont szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. 

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja. 


11.2 A hozzáférés joga 

Jogszabály, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusa eltérő rendelkezése hiányában az Érintett jogosult megismerni minden olyan személyes adatot, melyet az Adatkezelő  személyével kapcsolatban kezel. 


Az Érintett kérelmére továbbá az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére: 

a) az adatkezelés célja; 

b) a kezelt személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ezen információ rendelkezésre bocsátása nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az Érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

f) az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) a nem az Érintettől származó adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ; 


Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti tájékoztatásra vonatkozó (hozzáférési) joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja. 


11.3  A helyesbítés joga 

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat. Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. 


11.4 A törléshez való jog 

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kezdeményezni: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és – a jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés kivételével – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

d) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte; 

e) jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell; vagy 

f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor. 


Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait korábban nyilvánosságra hozta és annak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másolat-példányának törlését az Érintett kérelmezte. 


Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. 


Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges: 

a) jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa által az Adatkezelőre telepített, személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez; 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 


11.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 


Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. 

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. 


11.6 A tiltakozáshoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő a saját vagy bármely harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Érintettnek jogában áll tiltakozni a személyes adatainak ilyen célból történő kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek az ilyen tiltakozásában hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő a személyes adatokat ilyen célból nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés ellen tiltakozik, személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 


11.7 Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. Ezen adathordozhatósághoz való jogát az Érintett azon adatok kapcsán gyakorolhatja, amelyeket az Adatkezelő: 

a) az Érintett hozzájárulása alapján kezel, vagy 

b) amely adatok kezelése az Érintettnek az Adatkezelővelvel kötött olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 


 1. Jogorvoslat 


 Az Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival az Adatkezelőhöz fordulhat. 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek). 


 1. Felelősség 


13.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a weboldalra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. 

13.2 Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

13.3 A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a honlap üzemeltetője ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

13.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget. 

13.5 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért. 

13.6 Az internet globális jellege miatt felhasználó elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag felhasználót terheli a felelősség. 


 1. Cookie-k (Sütik) kezelése


14.1 A sütik elhelyezésének célja:

 • a látogató beállításainak, használati szokásainak  rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése

 • a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat

 • statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk

 • a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően

 • célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg

 • A “munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A “munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

14.2 A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

14.3 Ezek a “sütik” lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló “sütikben” lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet. 1. Egyéb rendelkezések 


Tájékoztatjuk a honlap látogatóit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani. Az Érintett a honlapnak a  módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót. Közzétéve: 2020. július 20.